Informácie - Všeobecné zmluvné podmienky | CK Victoria - Cestovná Kancelária

Po–Ne: 9:00–21:00 +421 (0)2 2102 0570

Informácie

Všeobecné zmluvné podmienkyČlánok I
ÚVODNE USTANOVENIA

1. Všeobecné zmluvné podmienky Cestovnej kancelárie Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA so sídlom Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (ďalej len CK VICTORIA) upravujú vzájomné zmluvné vzťahy medzi CK VICTORIA a zákazníkom, ktorým môže byť ako fyzická, tak aj právnická osoba (ďalej len zákazník), v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Českej republiky, ako je Občiansky zákonník, Obchodný zákonník zákon č 159/99 Zb. a nariadeniam Európskeho parlamentu a rady EU č. 2016/629.
2. Všeobecné zmluvné podmienky Cestovnej kancelárie Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA sú platné pre všetky zájazdy a iné služby cestovného ruchu poskytované cestovnou kanceláriou a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretú medzi zákazníkom a CK VICTORIA. CK VICTORIA si vyhradzuje právo uviesť v predajných materiáloch (katalóg, ponukový list a pod) odlišné podmienky, ktoré majú prednosť pred týmito zmluvnými podmienkami.
3. CK VICTORIA poskytuje svoje služby bez obmedzenia, len osoby mladšie ako 18 rokov môžu využívať služby len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu
využívať služby CK VICTORIA len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
Článok II
ZMLUVNÝ VZŤAH

1. Účastníkom zmluvného vzťahu je na jednej strane CK VICTORIA, a to buď priamo prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo nepriamo, prostredníctvom autorizovaných predajcov, s ktorými má CK VICTORIA uzavretú zmluvu o províznom predaji. Na strane druhej je zákazník.
2. Predmetom zmluvného vzťahu, v ktorom sú práva a povinnosti zmluvných strán upravované týmito Podmienkami, je predaj
a) tuzemských alebo zahraničných zájazdov, tzn. vopred zostavené ponúkané a predávané kombinácie služieb cestovného ruchu za súhrnnú cenu (ďalej len zájazd)
b) kombinácia služieb cestovného ruchu v tuzemsku alebo zahraničí na základe individuálnej požiadavky zákazníka tzn. na objednávku (ďalej len služby na objednávku)
c) ubytovacích, stravovacích, dopravných a iných služieb cestovného ruchu, ktoré CK VICTORIA zaisťuje zákazníkom dodaním vlastných služieb alebo ich sprostredkovaním u iných dodávateľov v tuzemsku i zahraničí (ďalej len jednotlivé služby cestovného
ruchu)
3. a) Zmluvný vzťah medzi zákazníkom a CK VICTORIA, s predmetom podľa článku II ods. 2 písm. a) týchto Podmienok, vzniká uzavretím Zmluvy o zájazde tj. podpisom zákazníka, prípadne podpisom jeho zákonného zástupcu na Zmluve o zájazde a jej potvrdením cestovnej kancelárii.
b) Zmluvný vzťah medzi zákazníkom a CK VICTORIA, s predmetom podľa článku II ods. 2, písm. b), c) týchto Podmienok, vzniká podaním podpísanej Objednávky služieb zákazníkom alebo jeho zákonným zástupcom a jej potvrdením cestovnou kanceláriou.
4. Odovzdaním podpísanej Zmluvy o zájazde alebo odovzdaním podpísanej Objednávky služieb zákazník potvrdzuje, že je mu známy plný obsah zmluvy a súhlasí s ním, že dostal všetky prílohy tvoriace neoddeliteľnú súčasť zmluvy a že všetky zmluvné pod-
mienky uznáva a súhlasí s nimi.
5. Potvrdením Zmluvy o zájazde alebo potvrdením Objednávky služieb sa CK VICTORIA zaväzuje zákazníkovi zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite v súlade s dohodnutými podmienkami.
6. Zmluvný vzťah, ktorý vznikol na základe uzatvorenej Zmluvy o zájazde alebo potvrdenej Objednávky služieb, medzi zákazníkom a cestovnou kanceláriou, je platný pre všetky ďalšie zúčastnené osoby uvedené v Zmluve o zájazde alebo Objednávke služieb, tzn. pre objednávateľa služieb i spolucestujúcich. Za zmluvné záväzky spolucestujúcich ručí objednávateľ ako za svoje vlastné.

Článok III
CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. CK VICTORIA má právo na zaplatenie zájazdu alebo jednotlivých služieb pred ich poskytnutím a zákazník je povinný uhradiť cenu zájazdu alebo cenu jednotlivých služieb pred ich čerpaním.
2. Ceny zájazdov a jednotlivých služieb sú cenami dojednanými dohodou medzi CK VICTORIA a zákazníkom.
3. Cena za dohodnuté služby je vždy uvedená v Zmluve o zájazde, ak ide o služby podľa článku II ods. 2 písm. a) týchto Podmienok, alebo je uvedená na Objednávke služieb, ak ide o služby podľa článku II. odsek 2 písm. c) týchto Podmienok.
4. Výška záloh a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto: Záloha vo výške 40 % zo stanovenej celkovej ceny zájazdu alebo celkovej ceny objednaných služieb je splatná ihneď pri vzniku zmluvného vzťahu (pri platbe v hotovosti) alebo do doby splatnosti vystaveného zálohového dokladu (zálohová faktúra, zálohová zloženka a pod.). Ak nedôjde v určenej lehote k úhrade zálohy, stáva sa zmluva alebo objednávka neplatná a objednaný zájazd alebo objednané služby sú bez upozornenia zákazníka stornované. Doplatok do celkovej ceny zájazdu alebo objednaných služieb je zákazník povinný uhradiť bez vyzvania CK VICTORIA, najneskôr 63 dní pred začiatkom plnenia dohodnutých služieb. Ak tak neurobí, má CK VICTORIA právo odstúpiť od zmluvy a zrušiť zákazníkovi účasť na objednaných službách. Úhrada, ktorá už bola zákazníkom preukázateľne CK VICTORII poukázaná, sa po odpočítaní odstupného, pozri článok VII a článok VIII týchto Podmienok, zákazníkovi bezodkladne vráti.
5. Ak vznikne zmluvný vzťah medzi CK VICTORIA a zákazníkom v lehote kratšej ako 63 dní pred dátumom začiatku plnenia prvej objednanej služby, je zákazník povinný uhradiť 100 % stanovenej ceny služieb ihneď pri vzniku zmluvného vzťahu alebo do doby splatnosti vystaveného dokladu. Ak tak neurobí, stáva sa zmluva neplatnou a objednané služby sú bez upozornenia stornované.
6. Spôsoby úhrady:
– v hotovosti v sieti predajní CK VICTORIA alebo u autorizovaných predajcov
– platobnou kartou v sieti predajní CK VICTORIA
– Zloženkou CK VICTORIA, alebo zloženkou autorizovaných predajcov
– bankovým prevodom, ale iba na základe vystavenej faktúry CK VICTORIA alebo faktúry vystavenej autorizovaným predajcom. Ako variabilný symbol je nutné vždy uvádzať číslo vystavenej faktúry.
7. U služieb na objednávku podľa článku II ods. 2 písm. b) je CK VICTORIA oprávnená pri podaní objednávky účtovať zákazníkovi poplatok vo výške 40 e a zákazník je povinný tento poplatok uhradiť. V prípade, že po spracovaní objednávky dôjde k uzatvoreniu zmluvy je CK VICTORIA povinná započítať plnú výšku účtovaného poplatku do zálohy, resp. do celkovej ceny objednaných služieb. Ak nedôjde k vzniku zmluvného vzťahu z titulu nemožnosti potvrdenia objednávky zákazníka, je CK VICTORIA povinná účtovaný poplatok v plnej výške bezodkladne vrátiť.
8. Zmeny ceny služieb: CK VICTORIA má právo jednostranným úkonom zvýšiť cenu služieb uvedenú v Zmluve o zájazde alebo v Objednávke služieb v prípade, že dôjde k zvýšeniu
a) ceny pohonných hmôt a s tým súvisiace zvýšenie ceny za dopravu
b) platieb spojených s dopravou
c) výmenného kurzu českej koruny použitého na určenie ceny služieb v priemere o viac než 10 %.
Zvýšenie ceny u zájazdov a služieb je možné, ak k nemu dôjde do 21. dňa pred dňom začatia plnenia. Cenu zájazdu alebo služieb, uvedenú v Zmluve o zájazde (Objednávke služieb), je CK VICTORIA oprávnená zvýšiť o sumu, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa odseku 8 písm. a) a b) tohto článku Podmienok. V prípade zvýšenia výmenného kurzu českej koruny použitého na určenie ceny zájazdu alebo služieb v priemere o viac ako 10 % je CK VICTORIA oprávnená zvýšiť cenu zájazdov alebo služieb maximálne o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Rozhodný deň, kedy bola stanovená cena zájazdu alebo služby cestovného ruchu je uvedený v ponukovom katalógu alebo v ponukových listoch. U služieb na objednávku, ak nie je cena služby uvedená v ponukovom katalógu, sa za rozhodujúci deň považuje deň potvrdenia objednávky.
Písomné oznámenie o zvýšení ceny je CK VICTORIA povinná zákazníkovi odoslať doporučeným listom do miesta bydliska/sídla uvedeného v Zmluve o zájazde/Objednávke služieb najneskôr 21. deň pred začiatkom plnenia prvej objednanej služby. Zákazník je povinný do 5 dní od oznámenia o zvýšení ceny uhradiť rozdiel v cene zájazdu alebo služby. Pri porušení tohto záväzku zo strany zákazníka má CK VICTORIA právo od zmluvy odstúpiť, čím nie je dotknuté jej právo na úhradu škody.
9. CK VICTORIA má právo pred začatím zájazdu alebo pred začatím čerpania služieb, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu podľa článku II týchto Podmienok, upraviť cenu služieb a vyhlásiť nové cenníky, ak je k tomu nútená aj z iných objektívnych dôvodov, ako tých ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku, najmä v prípade zvýšenia cien služieb dodávateľov. Takto upravené ceny služieb sú platné odo dňa vyhlásenia a vzťahujú sa na všetky zájazdy, služby na objednávku aj na jednotlivé služby cestovného ruchu, u ktorých nebola do tohto dňa začatá ich realizácia. CK VICTORIA aj zákazník postupujú v tomto prípade podľa článku VI odsek 2 týchto Podmienok.

Článok IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. K právam zákazníka patria najmä
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b) právo vyžadovať od CK VICTORIA informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c) právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII týchto Podmienok,
e) právo na reklamáciu škôd a ich vyriešenie v súlade s ustanovením článku X,
f) právo na ochranu osobných údajov a informácií o cieľoch ciest, ktoré sú obsahom zmluvy pred nepovolanými osobami,
g) právo, najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu na poskytnutie ďalších písomných podrobných informácií, o skutočnostiach, ktoré sú pre zákazníka dôležité a ktoré sú CK VICTORII známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v Zmluve o zájazde/Objednávke služieb alebo v katalógu, ktorý bol zákazníkovi odovzdaný.
Medzi tieto informácie patria najmä:
– Informácie o platbách za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu alebo cene objednaných služieb, ale tvoria súčasť zájazdu alebo objednaných služieb,
– informácie o polohe ubytovania, jeho kategória a stupeň vybavenosti, ak je ubytovanie súčasťou objednaných služieb,
– informácie o kategórii dopravného prostriedku a o trase cesty, ak je doprava súčasťou objednaných služieb,
– informácie o stravovaní, jeho spôsobu a rozsahu, ak je strava súčasťou objednaných služieb,
– informácie o možnosti kontaktu s neplnoletou osobou alebo zástupcom CK VICTORIA v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,
– informácie o mene, adrese a telefónnom čísle osoby, na ktorú sa môže zákazník v prípade ťažkostí v priebehu pobytu obrátiť a informácie o adrese a telefónnom čísle zastupiteľského úradu.
h) právo požadovať zmenu v Zmluve o zájazde alebo Objednávke služieb. Zmeny zmluvných podmienok na želanie zákazníka sa riadia ustanovením článku VI odsek 4 týchto Podmienok.
2. K základným povinnostiam zákazníka patrí:
a) poskytnúť CK VICTORIA súčinnosť, ktorá je potrebná na zabezpečenie a poskytnutie služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať cestovnej kancelárii požadované údaje v Zmluve o zájazde alebo Objednávke služieb vrátane akýchkoľvek zmien,
b) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť sprievod a dohľad osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
c) predložiť súhlas zákonného zástupcu v prípade, že zákazník starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov čerpá služby bez jeho sprievodu,
d) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
e) zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu alebo služieb v súlade s článkom III týchto Podmienok,
f) ak je súčasťou služieb pobyt alebo zájazd do zahraničia,
mať pri sebe platný cestovný doklad, prípadne vízum, ak je vyžadované,
g) dodržiavať platné predpisy zariadení a subjektov, ktorých služby využíva, rovnako ako zákonné predpisy Slovenskej republiky
alebo navštíveného štátu,
h) poslúchnuť pokyny vedúceho zájazdu alebo delegáta v mieste pobytu, nenarušovať priebeh zájazdu, neobťažovať ostatných účastníkov zájazdu a počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK. Cestovná kancelária Victoria má právo odstúpiť s okamžitou platnosťou od zmluvy pred nástupom cesty alebo po začatí cesty, ak cestujúci svojím nevhodným a hrubým správaním vážne narušuje priebeh cesty alebo pobytu, popr. hrozí nebezpečenstvo, že by táto situácia mohla nastať, a má právo zákazníka zo zájazdu vylúčiť. Zákazníkovi v takom prípade zaniká nárok na úhradu nečerpaných služieb. Náklady na prípadnú spiatočnú cestu nesie zákazník sám. Vylúčená je preprava osôb v podnapitom stave alebo pod vplyvom omamných látok.
i) v prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný takéto odstúpenie oznámiť v predajnom mieste, kde uzavrel zmluvný vzťah s CK VICTORIA a to buď zaslaním písomného oznámenia alebo spísaním a podpísaním záznamu o odstúpení v príslušnom predajnom mieste.

Článok V
PRÁVA A POVINNOSTI CK VICTORIA

1. K právam a povinnostiam zákazníkov sa vzťahujú zodpovedajúce práva a povinnosti CK VICTORIA.
2. CK je povinná pravdivo a riadne informovať zákazníka o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa dohodnutých služieb, ktoré sú pre zákazníka dôležité a ktoré sú CK VICTORIA známe.
3. CK VICTORIA nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
4. CK VICTORIA je povinná v prípade, že ponúka a predáva zájazdy podľa článku II ods. 2 písm. a) týchto Podmienok, mať uzatvorenú poistnú zmluvu, na základe ktorej vzniká zákazníkovi, s ktorým CK uzatvorila Zmluvu o zájazde podľa článku II ods. 3 písm. a), právo na plnenie v prípadoch, keď CK v dôsledku svojho úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, alebo
c) nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len čiastočne.
CK VICTORIA je povinná v týchto prípadoch odovzdať zákazníkom súčasne so Zmluvou o zájazde doklad poisťovne, ktorý obsahuje informácie o uzavretom poistení, najmä označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti. Prevzatie tohto dokladu potvrdzuje zákazník podpisom Zmluvy o zájazde.
5. Ak je súčasťou objednaných služieb ubytovanie a ak splnil zákazník povinnosti podľa článku IV ods. 2 písm. e) týchto Podmienok, je CK VICTORIA povinná najneskôr 5 pracovných dní pred začatím plnenia vystaviť zákazníkovi ubytovací poukaz (tzv. VOUCHER), ktorý odovzdá, popr. zašle na e-mail zákazníka. Zákazník sa uvedeným VOUCHEROM preukazuje pri uplatňovaní nárokov na čerpanie objednaných služieb. Pri ubytovaní v mobilhomoch, chatkách, karavanoch alebo stanoch sa samostatný ubytovací poukaz nevystavuje a zákazník sa preukazuje Zmluvou o zájazde/Objednávkou služieb a dokladmi o zaplatení.


Článok VI
ZRUŠENIE A ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

1. Zrušenia zájazdu z titulu nedosiahnutia min. počtu zákazníkov:
a) CK VICTORIA má právo zrušiť zájazd, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet zákazníkov. Minimálny počet zákazníkov je pre všetky zájazdy, ak nie je v katalógu uvedené inak, stanovený počtom 30. V prípade, že CK VICTORIA zruší zájazd z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu zákazníkov, je povinná túto skutočnosť zákazníkovi oznámiť doporučeným listom, najneskôr však v lehote do 7 dní pred jeho začatím.
b) Ak CK VICTORIA zájazd podľa písm. a) tohto odseku Podmienok zruší, má zákazník právo požadovať, aby mu bol na základe novej Zmluvy o zájazde/Objednávky služieb poskytnutý iný zájazd, najmenej v kvalite zodpovedajúcej pôvodnej Zmluve o zájazde/Objednávke služieb, ak môže CK VICTORIA taký zájazd ponúknuť. Ak nedôjde ale k uzavretiu novej Zmluvy o zájazde/Objednávky služieb, je CK VICTORIA povinná bez zbytočného odkladu vrátiť zákazníkovi všetko, čo od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenia Zmluvy o zájazde/Objednávky služieb, bez toho, aby bol zákazník povinný platiť CK odstupné. Ak dôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy o zájazde/Objednávky služieb, platby, uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy o zájazde/Objednávky služieb, sa považujú za platby uskutočnené podľa novej Zmluvy o zájazde/Objednávky služieb.
c) CK VICTORIA má právo zrušiť zájazd alebo služby cestovného ruchu, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu podľa článku II týchto Podmienok aj v dôsledku neodvratnej udalosti, ktorej nemohla zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od nej rozumne požadovať.
d) Ak CK VICTORIA zruší zájazd z iných dôvodov, než ktoré sú uvedené pod písm. a) a c) tohto odseku v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia je povinná zákazníkovi uhradiť pokutu vo výške 10% ceny zájazdu.
2. Zmeny dohodnutých služieb pred začatím zájazdu zo strany CK VICTORIA:
Ak nastanú okolnosti, ktoré CK bránia poskytnúť služby podľa zmluvne dohodnutých podmienok a ak je tak CK VICTORIA nútená z objektívnych dôvodov pred začiatkom čerpania služieb zmeniť podmienky zmluvy, je CK VICTORIA povinná tieto zmeny oznámiť zákazníkovi doporučeným listom a navrhnúť mu zmenu zmluvy. Zákazník má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy bude súhlasiť, alebo či od zmluvy odstúpi.
a) Pokiaľ zákazník v lehote do 5 dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy od zmluvy neodstúpi, považuje sa to za jeho súhlas so zmenou zmluvy. Ak zmena zmluvy vedie k zvýšeniu ceny služieb, je zákazník povinný uhradiť CK rozdiel v cene služieb do 5 dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy. Pri porušení tohto záväzku má CK VICTORIA právo od zmluvy odstúpiť, čím nie je dotknuté právo CK VICTORIA na úhradu škody. Ak zmena zmluvy vedie k zníženiu ceny služieb, je CK povinná vrátiť zákazníkovi rozdiel v cene služieb v prípade, že zákazník uhradil už celkovú cenu služieb alebo znížiť doplatok celkovej ceny, pokiaľ nebol zákazníkom doteraz uhradený.
b) Pokiaľ zákazník nesúhlasí so zmenou zmluvy a v lehote do 5 dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy od zmluvy odstúpi, má právo požadovať, aby mu CK VICTORIA na základe novej zmluvy poskytla iné služby cestovného ruchu najmenej v kvalite zodpovedajúcej pôvodnej zmluve, ak CK VICTORIA môže takéto služby ponúknuť. Ak nedôjde v takomto prípade k uzavretiu novej zmluvy je CK VICTORIA povinná bez zbytočného odkladu vrátiť zákazníkovi všetko, čo od neho dostala na úhradu služieb podľa zrušenej zmluvy, bez toho, aby bol zákazník povinný platiť odstupné. Ak dôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy sa považujú za platby podľa novej zmluvy.
3. Zmeny dohodnutých služieb v priebehu zájazdu:
a) Ak po začatí zájazdu CK VICTORIA neposkytne zákazníkovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu všetky služby alebo ich podstatnú časť nebude môcť riadne a včas poskytnúť, hoci sa k tomu zmluvne zaviazala, je povinná bez zbytočného odkladu a bezplatne vykonať také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať, najmä je povinná zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite rovnaké alebo sa približujúce pôvodne dohodnutým podmienkam
b) Pokiaľ nie je možné pokračovanie zájazdu alebo čerpania služieb zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než ako sú uvedené v zmluve, je CK VICTORIA povinná vrátiť zákazníkovi rozdiel v cene.
c) Pokiaľ nie je možné pokračovanie zájazdu, alebo čerpania služieb zaistiť ani prostredníctvom služieb nižšej kvality, než je uvedené v zmluve, alebo zákazník toto náhradné riešenie neprijme, je CK VICTORIA povinná bez zbytočného odkladu vrátiť zákazníkovi rozdiel v cene. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK povinná poskytnúť zákazníkovi dopravu späť na miesto odchodu, alebo iné miesto návratu, s ktorým zákazník súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorým mala byť uskutočnená podľa zmluvy, je CK VICTORIA povinná:
– V prípade, že je doprava uskutočnená za nižšie náklady, vrátiť zákazníkovi rozdiel v cene
– V prípade, že je doprava uskutočnená za vyššie náklady, rozdiel v cene uhradiť z vlastných zdrojov
4. Zmeny zmluvných podmienok na základe želania zákazníka:
a) zákazník má právo najneskôr 3 dni pred začatím zájazdu oznámiť, že sa namiesto neho zúčastní zájazdu iná osoba. Oznámenie o zmene účastníka musí vykonať vždy písomne a zaslať alebo doručiť na predajné miesto, kde uzavrel zmluvný vzťah. K oznámeniu je potrebné priložiť prehlásenie nového zákazníka, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o zájazde/Objednávkou služieb a spĺňa podmienky stanovené pre účasť na zájazde.
Pôvodný a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ak v súvislosti so zmenou CK VICTORII vzniknú. Za zmenu vykonanú v Zmluve o zájazde/Objednávke služieb podľa odseku 4 písm. a) tohto článku Podmienok je oprávnená účtovať manipulačný poplatok vo výške 4 e alebo 13 e, ak je oznámenie o zmene prijaté CK v lehote kratšej ako 8 dní pred začiatkom plnenia.
b) CK VICTORIA na prianie zákazníka vykonáva, ak je to potrebné, zmeny podmienok dohodnutých v Zmluve o zájazde/Objednávke služieb. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu manipulačného poplatku vo výške a za podmienok nižšie uvedených. Poplatky sa účtujú vždy za každú osobu
ba) zmena a doplnenie osobných údajov zákazníka pred začiatkom čerpania služieb:
8 a viac dní – 2 e; 7 a menej dní – 4 e
bb) zmena termínu zájazdu, miesta pobytu alebo typu ubytovania
63 a viac dní – 13 e.
V prípade zmeny v lehote kratšej ako 63 dní do začatia čerpania služieb je táto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka a zákazník je povinný uhradiť CK VICTORIA odstupné podľa článku VIII týchto Podmienok.
bc) zmena miesta odchodu alebo typu dopravy
8 a viac dní – 4 e; 7 a menej dní – 13 e
bd) zníženie počtu osôb v ubytovacej jednotke
Zmena je posudzovaná ako odstúpenie od zmluvy jednej alebo viacerých osôb, ktoré sú povinné uhradiť odstupné podľa článku VIII týchto Podmienok. Ak dôjde v dôsledku zníženia počtu osôb v ubytovacej jednotke k zmene ceny za ubytovanie, sú neodstupujúci zákazníci povinní tento rozdiel uhradiť.
be) zvýšenie počtu osôb v ubytovacej jednotke
8 a viac dní – 4 e; 7 a menej dní – 13 e
Ak dôjde v dôsledku zvýšenia počtu osôb v ubytovacej jednotke k zmene ceny za ubytovanie, je CK VICTORIA povinná tento rozdiel zákazníkom vrátiť.
bf) iné zmeny v Zmluve o zájazde alebo Objednávke služieb
8 a viac dní – 4 e; 7 a menej dní – 13 e


Článok VII
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. CK VICTORIA je oprávnená pred začatím čerpania služieb, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu od zmluvy odstúpiť z dôvodu:
a) porušenia povinnosti zákazníkom
b) z dôvodu zrušenia zájazdu
Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodu zasiela CK VICTORIA doporučeným listom do miesta bydliska zákazníka uvedeného v zmluve.
2. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
a) bez udania dôvodu
b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa ustanovení článku VI odseku 1 písm. b) alebo podľa článku VI ods. 2 písm. b) týchto Podmienok.
Oznámenia o odstúpení od zmluvy a v prípade odstúpenia podľa písm. b) tohto odseku s uvedením dôvodu, je možné vykonať iba písomne v predajnom mieste, kde služby zakúpil alebo oznámenie zaslať doporučenou poštou na predajné miesto.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia do predajného miesta, kde si zákazník služby zakúpil.
3. Ak nie je dôvodom odstúpenia zákazníka od zmluvy porušenie povinnosti CK VICTORIA stanovené zmluvou alebo ak odstúpi CK VICTORIA od zmluvy pred začatím čerpania služieb z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK VICTORII odstupné vo výške stanovenej v článku VIII týchto Podmienok. CK VICTORIA je po odpočítaní odstupného (storno poplatku) a prípadného poistenia povinná vrátiť zákazníkovi všetko, čo od neho dostala na úhradu ceny služieb podľa zrušenia zmluvy.
4. Ak je dôvodom odstúpenia zákazníka od zmluvy porušenie povinností CK VICTORIA stanovené zmluvou alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa odseku 2 písm. b) tohto článku Podmienok, je CK VICTORIA povinná bez zbytočného odkladu vrátiť zákazníkovi všetko, čo od neho dostala na úhradu ceny služieb podľa zrušenia zmluvy bez toho, aby bol zákazník povinný platiť CK VICTORII odstupné

Článok VIII
ODSTUPNÉ

1. Ak odstúpi CK VICTORIA od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom podľa článku II ods. 2 písm. a), b), c) týchto Podmienok pred začiatkom čerpania služieb z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je CK VICTORIA oprávnená požadovať odstupné a zákazník je povinný toto odstupné uhradiť.
2. Ak odstúpi zákazník od zmluvy s predmetom zmluvného vzťahu podľa článku II ods. 2 písm. a) b) alebo c) týchto Podmienok je zákazník povinný zaplatiť odstupné.
3. Odstupné sa účtuje z celkovej ceny všetkých objednaných služieb po odpočítaní prípadného poistenia. Výška odstupného je závislá odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení do CK VICTORIA a činí:
13 e/os./termín pri odstúpení 63 a viac dní pred začiatkom čerpania služieb cestovného ruchu v prípade celkovej ceny zájazdu do 120 e/os.;
28 e/os./termín pri odstúpení 63 a viac dní pred začiatkom čerpania služieb cestovného ruchu v prípade celkovej ceny zájazdu nad 120 e/os.
25% pri odstúpení v lehote 62–41 dní pred dňom začatia čerpania služieb cestovného ruchu. Minimálne však 28 e/os/termín.
50% pri odstúpení v lehote 40–21 dní pred dňom začatia čerpania služieb cestovného ruchu;
70% pri odstúpení v lehote 20–15 dní pred dňom začatia čerpania služieb cestovného ruchu;
90 % pri odstúpení v lehote 14–7 dní pred dňom začatia čerpania služieb cestovného ruchu;
95 % pri odstúpení v lehote 6–3 dni pred dňom začatia čerpania služieb cestovného ruchu;
100% pri odstúpení v lehote 2 a menej dní pred dňom začatia čerpania služieb cestovného ruchu.
4. Ak zákazník nenastúpi na zájazd, alebo ak nečerpá služby cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy alebo z dôvodu, že nesplnil povinnosť podľa článku IV ods. 2 písm. f), hradí 100% vopred stanovenej ceny.
5. CK VICTORIA má právo odpočítať odstupné od zloženej zálohy alebo zaplatenej ceny.
6. Pri určení počtu dní pre výpočet odstupného sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, kedy nastali účinky odstúpenia od zmluvy. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu alebo nástupu na príslušný zájazd alebo službu.
7. Ak odstúpi zákazník od zmluvy z dôvodov kvalifikovaných v poistnej zmluve a ak má takú zmluvu uzavretú, má nárok na čiastočnú úhradu odstupného.

Článok IX
REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníkov vyplývajúcich zo zodpovednosti CK VICTORIA za chybne poskytnuté služby a ich vybavenie.
2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby poskytované CK VICTORIA priamo alebo prostredníctvom iných dodávateľov služieb v rámci uzatvoreného zmluvného vzťahu.
3. Zákazník je povinný prípadnú chybu reklamovať bez zbytočného odkladu u zástupcu CK VICTORIA v mieste pobytu alebo u zástupcu zariadenia poskytujúceho služby tak, aby mohla byť včas uskutočnená náprava v mieste samom. Jedine tak môže byť chybný stav odstránený, služba doplnená alebo poskytnutá znova.
4. Ak sa rozhodne zákazník uplatňovať reklamáciu po skončení pobytu u CK VICTORIA, je povinný už v mieste pobytu spísať zápis o zistených chybách, udať meno pracovníka, ktorému boli tieto chyby na mieste hlásené a uviesť spôsob, akým boli/neboli chyby odstránené. Tento zápis si nechá podpísať pracovníkom, u ktorého v mieste pobytu chyby reklamoval a pripojí svoj podpis.
5. Reklamáciu možno podávať písomne aj ústne v predajnom mieste, kde došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od skončenia zájazdu alebo poskytnutia poslednej služby. Odporúčame, obzvlášt u zložitejších reklamácií, spísať zápisnicu o zistených chybách podľa odseku 4 tohto článku Podmienok.
6. Výsledok reklamačného konania bude zákazníkovi oznámený najneskôr do 30 dní od dátumu podania reklamácie.
7. Ak nepovažuje zákazník vybavenie reklamácie za uspokojivé, je oprávnený požiadať o preskúmanie správnosti postupu, popr. prehodnotenie vecného vybavenia reklamácie. Preskúmanie je vykonané v termíne do 30 dní.

Článok X
POISTENIE

1. V cenách zájazdov a služieb cestovného ruchu CK VICTORIA nie je zahrnuté poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazové, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti, rovnako ako v cenách zájazdov a služieb cestovného ruchu nie je zahrnuté poistenie nákladov súvisiacich s odstúpením od zmluvy.
2. Všetci zákazníci CK Victoria majú možnosť uzavrieť Komplexné poistenie (liečebné výlohy, aktívna asistencia, trvalé následky úrazu, škoda na osobných veciach, škoda na zdraví, stornopoplatky) u ERV, a. s. vo všetkých predajných miestach CK Victoria a u autorizovaných predajcov, s ktorými má CK Victoria uzavretú zmluvu o províznom predaji zájazdov organizovaných CK Victoria. Všetky nároky vyplývajúce z eventuálnej poistnej udalosti uplatňuje zákazník u poisťovateľa (ERV, a. s., Křižíkova 237/36a,
186 00, Praha 8).
3. Všetci účastníci zájazdov organizovaných CK VICTORIA sú po celú dobu čerpania objednaných služieb poistení pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v súlade s ustanovením zákona č 159/1999 Zbierky.
Článok XI
OSOBITNÉ USTANOVENIA

Odovzdaním podpísanej Zmluvy o zájazde alebo Objednávky služieb zákazník vyslovuje súhlas s tým, aby CK VICTORIA v súlade s ustanovením § 5, ods. 2 zákona č 101/2000 Zb. spracovávala chránené osobné údaje zákazníka, vrátane rodného čísla.
Poskytnuté osobné údaje zákazníka je CK VICTORIA oprávnená spracovávať za účelom ponúkania poskytovaných služieb a pre akvizičnú činnosť.
Zákazník má právo súhlas so spracovaním jeho osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať.
Vyššie uvedené ustanovenia platia primerane aj vo vzťahu k osobám, v prospech ktorých zákazník Zmluvu o zájazde/Objednávku služieb uzavrel (spolucestujúci).
Uzatvorením zmluvy zákazník prehlasuje, že je oprávnený súhlasy za spolucestujúci osoby udeliť, a to či už na základe zmluvného
alebo iného zastúpenia.
Zákazník berie na vedomie, že ako subjekt údajov má najmä tieto práva:
a) Súhlas s vyhotovením fotografií môže kedykoľvek odvolať, a to podaním zaslaným CK, a to buď na adresu CK alebo e-mailom.
b) Požadovať od CK prístup k osobným údajom týkajúcich sa
jeho osoby, ich opravu alebo vymazanie, môže požadovať obmedzenia spracovania svojich osobných údajov, vznášať námietky proti spracovaniu osobných údajov, ako aj práva na prenosnosť údajov.
c) Požadovať, aby CK obmedzila spracovanie jeho osobných údajov, ak
ca) zákazník popiera presnosť svojich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ overil presnosť jeho osobných údajov;
cb) spracovanie jeho osobných údajov bolo protiprávne, ale nepožiada o vymazanie osobných údajov, ale o obmedzenie ich po-
užitia;
cc) CK už nepotrebuje jeho osobné údaje pre účely spracovania, ale zákazník je požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich nárokov; alebo
cd) zákazník vzniesol námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov, a to do doby než bude overené, či oprávnené dôvody CK prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka. Ak bolo obmedzené spracovanie osobných údajov zákazníka, môžu byť
jeho údaje spracované, s výnimkou uloženia, iba s jeho súhlasom.
d) Právo sťažovať si u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
e) Získať od CK kedykoľvek potvrdenie, že jeho osobné údaje sú spracovávané, a ak je to tak, je CK povinná mu na požiadanie poskytnúť nasledujúce informácie a vydať mu kópiu spracúvaných osobných údajov:
ea) účel spracovania;
eb) kategórie osobných údajov, ktoré spracováva;
ec) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým jeho osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
ed) plánovanú dobu, po ktorú budú jeho osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
ee) existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníka alebo obmedzenie ich spracovania a namietať proti tomuto spracovaniu.
CK VICTORIA nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením právnych povinností, ak preukáže, že škodu nespôsobila ona, ani ďalší dodávatelia služieb v rámci uzatvoreného zmluvného vzťahu, ale škodu spôsobil
– zákazník
– tretia osoba, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu
– neodstrániteľná udalosť, ktorej nemohlo byť zabránené ani vynaložením všetkého úsilia, ktoré možno požadovať.
CK VICTORIA si vyhradzuje právo na eventuálne odlišnosti v katalógu oproti skutočnostiam v priebehu zájazdu, ktoré nie je schopná ovplyvniť a ktoré nastali po uzávierke katalógu.
CK VICTORIA si vyhradzuje právo na úpravu programu alebo časového harmonogramu zájazdu z dôvodu tzv. vyššej moci (nepriaznivé počasie, cestné kalamity, hraničné blokády, politické nepokoje, živelné pohromy a pod)
CK VICTORIA nezodpovedá za možné meškanie dopravných prostriedkov, ako aj následky z toho plynúce. CK VICTORIA nehradí škody, ktoré prípadným oneskorením dopravných prostriedkov môžu zákazníkovi nastať.
Neskorý nástup na ubytovanie z dôvodu meškania dopravných prostriedkov nedáva právo na neskoršie opustenie ubytovacieho zariadenia v deň odchodu.
Katalóg CK VICTORIA ponúka základné popisy jednotlivých ubytovacích zariadení spôsobom zodpovedajúcim skutočnosti. Na vyžiadanie je možné poskytnúť aj ďalšie informácie.
Ubytovanie zákazníka v mieste pobytu prebieha v plnej kompetencii ubytovateľa – poskytovateľa služieb. CK nemá vo väčšine prípadov priamy vplyv na určenie konkrétnej izby alebo apartmánu. Požiadavky zákazníkov na ubytovanie v konkrétnej izbe, apartmáne, mobilhome, chatke, karavane alebo stane môže CK VICTORIA zabezpečiť len v rámci svojich možností po predchádzajúcej dohode.
Fakultatívne služby uvádzané v ponukovom katalógu CK VICTORIA nie sú predmetom zmluvného vzťahu. Jedná sa o služby doplnkové, hradené v mieste pobytu, na ktorých je účasť dobrovoľná a CK VICTORIA nenesie zodpovednosť za ich priebeh. Nemožnosť čerpať niektorú z ponúkaných fakultatívnych služieb z dôvodu sezónnosti, malej obsadenosti a pod., nezadáva v žiadnom prípade právo na zmenu podmienok Zmluvy o zájazde/Objednávky služieb, ani na možnosť odstúpenia od uzatvorenej zmluvy zo strany zákazníka bez povinnosti hradiť odstupné. Reklamácia fakultatívnych služieb je možná iba v mieste pobytu u ich poskytovateľa.
V prípade straty alebo odcudzenia cestovných dokladov v priebehu zájazdu je zákazník povinný si na vlastné náklady zaobstarať potrebné náhradné doklady. CK VICTORIA je povinná mu pritom pomáhať.
Zákazník výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že cestovná kancelária je oprávnená v súlade s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občianský zákonník, v platnom znení (ďalej iba „občianský zákonník“) kedykoľvek v priebehu zájazdu zhotovovať obrazové (najmä fotografické), zvukové a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (tzn. vrátane všetkých prvkov a prejavov jeho osobnosti); cestovná kancelária je oprávnená všetky takto zhotovené záznamy v priebehu zájazdu i kedykoľvek po jeho skončení v nevyhnutnej miere retušovať a inak upravovať a v pôvodnej aj prípadne takto zmenenej podobe jej zverejňovať vo všetkých druhoch svojich propagačných materiálov (tlačené katalógy, letáky, webové stránky, sociálne siete, newslettery a pod.) a takto ich rozširovať všetkými možnými spôsobmi, a to samostatne, aj v spojení s inými záznamami, dielami a prvkami. Všetky súhlasy uvedené v tomto ustanovení sú udelené v územno a množstevno neobmedzenom rozsahu, akože aj na neobmedzenú dobu, resp. až do ich prípadného odvolania zo strany zákazníka v súlade s ust. § 87 občianského zákonníka. Všetky súhlasy sú zákazníkom poskytované bezplatne.
Pri zakúpení zájazdu, ktorého organizátorom je iná cestovná kancelária v sieti predajní CK VICTORIA, prijíma zákazník Všeobecné zmluvné podmienky organizujúcej CK.

Článok XII
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10. 1. 2020 a nahrádzajú Všeobecné zmluvné podmienky z 10. 1. 2019.
Všetky údaje a informácie o službách, cenách a cestovných pod
mienkach zodpovedajú skutočnostiam známym ku dňu 10. 1. 2020 a sú v súlade s platným právnym poriadkom ČR. Zákazník svojím podpisom na Cestovnej zmluve/Objednávke služieb potvrdzuje, že týmto Podmienkam rozumie a v plnom rozsahu ich rešpektuje.

Brno, 10. 1. 2020
Ing. Ladislav Jarý, CK Victoria