Informácie - Informácie k letným pobytom | CK Victoria - Cestovná Kancelária

Po–Ne: 9:00–21:00 +421 (0)2 2102 0570

Informácie

Informácie k letným pobytom

Postup pri objednani zájazdu

 • Rezervácia: osobne, elektronicky, telefonicky.
 • Platba zálohy: 40 % z celkovej ceny zájazdu (pri osobnej objednávke ihneď, v prípade elektronickej objednávky do troch pracovných dní).
 • Spôsob platenia: v hotovosti, platobnou kartou, bankovým prevodom (variabilný symbol vydá CK), faktúrou na vyžiadanie.
 • Doplatok ceny: 63 dní pred odchodom.
 • Pokyny na cestu: zasielame päť pracovných dní pred odchodom spravidla elektronicky.
 • Voucher: pri pobytoch v kempoch zmluva o zájazde/objednávka služieb a pokyny na cestu zastupujú voucher.
V prípade zájazdov Last Minute sú lehoty platobných podmienok skrátené a pokyny na cestu sú vydávané ihneď po zaplatení zájazdu. Komplexné poistenie ERV Evropské pojišťovny a.s. je možné objednať najneskôr pri poslednom doplatku ceny zájazdu.

Stanovenie ceny

Cena za pobyt je vždy závislá od počtu platiacich osôb ubytovaných v jednej ubytovacej jednotke.
 • V mobilnom dome, chatke a karavane nie je možné objednať len 1/2. Je to možné len pri ubytovaní v mobilnom dome v prípade niektorých poznávacích a cyklo zájazdov.
 • Pri pobyte v stane máte dve možnosti:
  • objednať si celý stan sami pre seba, pričom každý zaplatí cenu stanovenú v príslušnej cenovej tabuľke, podľa skutočného počtu platiacich osôb ubytovaných v stane. V tomto prípade máte istotu, že vo vašom stane nebude ubytovaný už nikto ďalší.
  • objednať si iba 1/2 stanu, to znamená, že budete mať k dispozícii vždy 1 spálňu a spoločnú kuchyňku. CK má právo vám do druhej spálne stanu umiestniť klienta alebo klientov s podobným požiadavkom. To je lacnejšia varianta, CK si dovoľuje upozorniť aj na určité riziko, ktoré so sebou toto riešenie prináša. CK nemôže v žiadnom prípade ovplyvniť povahové alebo iné vlastnosti vašich spolubývajúcich, čo môže byť zdrojom určitých problémov a nedorozumení.
Ak sa rozhodnete pre toto riešenie, zaplatíte za zájazd cenu podľa nasledujúceho pravidla:
 • ak 1 osoba objedná 1/2 stanu, platí cenu stanovenú v stĺpci pre 3 osoby;
 • ak 2 osoby objednajú 1/2 stanu, zaplatí každá cenu stanovenú v stĺpci pre 4 osoby;
 • ak 3 osoby objednajú 1/2 stanu, zaplatí každá cenu stanovenú v stĺpci pre 5 osôb.

Jednej rodine nemožno predať samostatne dve 1/2 stanu. Rovnako tak nie je možné garantovať splnenie požiadavku na spoločné ubytovanie s inou osobou, pokiaľ si obidve osoby zakúpia 1/2 stanu.

Dĺžka a rozsah zájazdu

Dĺžka a rozsah zájazdu je v tomto katalógu vyjadrená počtom dní a nocí. Do celkového počtu dní autobusových zájazdov sú zahrnuté aj dni určené na cestu do miesta pobytu a späť, aj v prípadoch, kedy je doprava organizovaná v nočných, príp. ranných hodinách. Pri pobytoch s vlastnou dopravou je dĺžka pobytu vyjadrená počtom nocí strávených v mieste pobytu.
 • Zájazdy uvedené v tabuľkách je možné zakúpiť s autobusovou alebo vlastnou dopravou (pokiaľ nie je uvedené inak).
 • Prvý dátum v tabuľke je dňom odchodu autobusu zo SR (ČR).
 • Posledný dátum v tabuľke je dňom návratu autobusu do SR (ČR).
  • ubytovanie prebieha po 12. hod., pokiaľ nie je záverečné upratovanie súčasťou ceny zájazdu (všetky stany, niektoré karavany a chatky – Gargáno),
  • ubytovanie prebieha po 16. hod., pokiaľ je záverečné upratovanie súčasťou ceny zájazdu (všetky mobilné domy, karavany – Krk a chatky – Živogošče).
 • Účastníci ukončia pobyt deň pred dňom uvedeným v tabuľke a to do 9 hod.
 • Účastníci s vlastnou dopravou začínajú pobyt následujúci deň po dni uvedenom v tabuľke po 12. resp. po 16. hod. (viď vyššie) a ukončia pobyt deň pred dňom uvedeným v tabuľke a to do 9 hod.
 • Zájazdy možno zakúpiť iba s vlastnou dopravou na ľubovoľný počet nocí. Pri pobyte kratšom ako 3 noci s príplatkom.
 • U leteckých zájazdov (Sardínia) sa termín uvedený v tabuľke zhoduje s dňom odletu a príletu, zároveň sú tieto dni začiatkom a ukončením pobytu.

Hodnotenie kempov CK (rating)

lPre lepšiu orientáciu v našej ponuke sme naše kempové lokality označili ** až *****. Toto označenie je subjektívny názor cestovnej kancelárie, v prevažnej väčšine sa stotožňuje s oficiálnou kategorizáciou danej krajiny. Pri udeľovaní nášho „ratingu“ sme hodnotili: upravenosť a technickú úroveň kempov, úroveň a údržbu sociálnych zariadení, stupeň vybavenosti (bazén, športoviská, reštaurácie, obchod atď.), ponúkané služby a animačné programy, polohu kempu, dostupnosť kultúrneho a spoločenského vyžitia v okolí. Veríme, že vám naše hodnotenie pomôže pri výbere miesta vašej dovolenky.

Ubytovanie v kempoch

Všetky kempy, kde naša CK zabezpečuje ubytovanie zodpovedajú medzinárodnému štandardu. V každom kempe sú recepcie, reštaurácie, obchody s potravinami a dostatočné množstvo umyvární s WC a sprchami s tečúcou teplou/studenou pitnou vodou. V plnej sezóne sú strediská veľmi zaplnené, čomu zodpovedá i ruch v kempoch a na plážach. V niektorých kempoch môžu vznikať problémy s teplou vodou v čase, kedy sa väčšina rekreantov chodí sprchovať.
Väčšina našich mobilných domov, chatiek, karavanov a stanov je umiestnená v tieni alebo polotieni lesného porastu (ak nie je v popise uvedené inak). Ich prideľovanie sa prevádza v CK s ohľadom k termínu objednávky zájazdu. Presné umiestnenie mobilného domu je možné vo väčšine lokalít zaistiť za príplatok 19,2 €/termín (viď jednotlivé lokality), rovnako je to možné u karavanov na Krku a Elbe. Delegát, ktorý vykonáva ubytovanie, nemôže v mieste pobytu uvedenú skutočnosť nijako ovplyvniť.
Každý kemp má svoj poriadok, ktorý sú klienti povinní dodržiavať, rovnako ako vnútorný poriadok CK Victoria, určený pre pobyt v mobilných domoch, chatkách, karavanoch a stanoch. Nerešpektovanie a opakované hrubé porušovanie poriadku kempu (rušenie nočného kľudu, nerešpektovanie popoludňajšej „siesty“ a pod.) môže byť dôvodom na vyhostenie z ubytovacieho zariadenia bez náhrady. Vo výbave mobilných domov, chatiek, karavanov a stanov nie je z hygienických dôvodov posteľná bielizeň. Prestieradlo na dvojposteľ, posteľnú bielizeň na deku a malý vankúš je nutné mať vlastné. Ak použijete vlastný spací vak, je nutné si zároveň vziať prestieradlo a posteľnú bielizeň na vankúš. Upozorňujeme, že v chatkách, karavanoch a stanoch sa nesmú používať akékoľvek vlastné výkonné elektrospotrebiče (fény, varné kanvice, kúrenie a iné). V chatkách s klimatizáciou nie je možné súčasne užívať klimatizáciu a elektrický varič. CK neručí za zmeny dopravnej situácie v okolí ubytovacieho zariadenia a iné zdroje nezavineného hluku (stavebný ruch a pod).
Každé stredisko, v ktorom CK ponúka ubytovanie, rozlišuje hlavnú a vedľajšiu sezónu (viď cenové tabuľky). Upozorňujeme na skutočnosť, že v období vedľajšej sezóny nemusia byť všetky služby k dispozícii alebo len obmedzene (bazény, obchody, reštaurácie, ponuka výletov a animácií). CK nenesie zodpovednosť za prípadné nedorozumenia s ostatnými klientmi a hluk v ubytovacích jednotkách a v ich okolí.

Oprvávnenia na používanie zariadení CK

Mobilný dom, chatku, karavan alebo stan a priestory vyhradené pre klientov CK Victoria smú používať len osoby menovite uvedené v platnej zmluve o zájazde/objednávke služieb.
Užívanie ubytovacej jednotky inou osobou je považované za hrubé porušenie Všeobecných zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na okamžité zrušenie zmluvy o zájazde/objednávky služieb zo strany CK bez náhrady. Dohlásenie osôb na mieste pobytu je možné vykonať len ihneď po príchode, skôr než dôjde k ubytovaniu. Zmenu možno vykonať len so súhlasom CK – prostredníctvom nášho delegáta, ktorý je oprávnený údaje doplniť a vykonať doúčtovanie podľa platného cenníka, pričom cena za pobyt pre osoby už uvedené v zmluve o zájazde/objednávke služieb sa nemení! Za dodatočné nahlásenie osôb účtuje CK manipulačný poplatok vo výške 19,2 €/os.

Kaucia

Klienti cestujúci do chatiek, karavanov a zariadených stanov sú povinní pred nástupom na ubytovanie zložiť kauciu vo výške 40 € na ubytovaciu jednotku. Klienti cestujúci do mobilných domov sú povinní pred nástupom na ubytovanie zložiť kauciu vo výške 80–150 €/ubytovaciu jednotku.
Kauciu preberá delegát CK a prevzatie potvrdí svojím podpisom na voucher (pokyny na cestu) klienta. Pri odchode, po prevzatí upratanej a nepoškodenej ubytovacej jednotky vráti delegát zodpovedajúcu čiastku. Ak si klient neprevezme pri odchode túto kauciu, zaniká mu právo na neskoršie vyrovnanie! Miestne odlišnosti viď jednotlivé strediská.

Upratovanie zariadení CK

Pri pobytoch v karavanoch (s výnimkou na Krku), chatkách na Gargánu a všetkých stanoch nie je upratovanie zahrnuté v cene pobytu. Priebežné i záverečné upratovanie vykonávajú klienti sami podľa pokynov delegáta, ktorý po ukončení pobytu vykonáva jeho kontrolu. Nevykonané alebo nedostatočné upratovanie môže byť dôvodom k neprevzatiu ubytovacej jednotky. Na zabezpečenie dodatočného upratovania môže byť použitá aj kaucia, zložená klientom.
V deň ukončenia pobytu je nutné odovzdať ubytovacie zariadenie vždy čisté a upratané.
Pri pobytoch v mobilných domoch, chatkách (Živogošče) a karavanoch (Krk) je záverečné upratovanie povinným príplatkom (pozri jednotlivé cenové tabuľky). Jedná sa o upratovanie základné, ktoré nezahŕňa: upratovanie kuchyne, vynesenie odpadkov, odmrazenie a poutieranie chladničky. Tieto úkony klienti vykonávajú sami podľa pokynov delegáta. V prípade ich nevykonania je delegát CK oprávnený doúčtovať sumu 19,2 € na zabezpečenie kompletného upratovania. Rovnakú sumu je oprávnený účtovať aj pri nadmernom znečistení ubytovacej jednotky. K úhrade účtovanej čiastky môže byť použitá kaucia. Delegát, správca kempu resp. zástupca ubytovateľa vykonáva inventárnu kontrolu.

Posteľna bielizeň

Klientom ponúkame možnosť objednania posteľnej bielizne v cene 11,2 €/os. Posteľná bielizeň môže byť bavlnená alebo z netkanej textílie. Materiál posteľnej bielizne je v kompetencii CK. V mobilných domoch Premium Exclusive je posteľná bielizeň povinným príplatkom 15 €/os. a je bavlnená.
 • Pri pobytoch v mobilných domoch a chatkách sa využíva spravidla bavlnená bielizeň, ktorá je zapožičaná a po ukončení pobytu klient bielizeň vracia delegátovi CK (okrem Lošinj, Lago di Garda, Sardínie, Štajerska a Francúzska, kde je bielizeň z netkanej textílie).
 • Pri pobytoch v stanoch a karavanoch sa používa výhradne bielizeň z netkanej textílie, ktorá zostáva klientovi.
Uteráky (set uterák + osuška) v cene 3,8 €/os. sú z netkanej textílie.

Úhrada škod vzniknutých v priebehu pobytu

Škody spôsobené rekreantmi na zariadení CK sa hradia priamo v mieste pobytu delegátovi CK, podľa platného cenníka. Úhrada sa vykonáva v eurách oproti vydanému dokladu. CK má právo odpočítať z kaucie škody spôsobené počas pobytu.

Striedanie turnusov

Príchod do všetkých pobytových miest je naplánovaný v ranných, resp. dopoludňajších hodinách (podľa vzdialenosti strediska). Ubytovanie prichádzajúcich klientov prebieha podľa pokynov delegáta, po 12. hodine (v prípadoch, kedy klienti upratujú sami) alebo po 16. hodine (tam, kde klienti hradia povinné záverečné upratovanie). Upozorňujeme, že do doby ubytovania a po ukončení ubytovania nie je možné ubytovacie zariadenia užívať. Tento čas je vhodné stráviť napr. pobytom pri mori. Osoby končiace pobyt opustia ubytovacie zariadenie do 9. hodiny a batožinu uložia na určené miesto. CK nepreberá zodpovednosť za uložené batožiny ani za jej obsah a nezabezpečuje ich stráženie.
Odchod autobusov z miesta pobytov späť do SR je spravidla v popoludňajších až večerných hodinách a riadi sa pokynmi delegáta; CK si vyhradzuje právo na zmenu hodiny odchodu. Posledný deň vášho zájazdu je návrat do SR na miesto odchodu.

Stály delegát v mieste pobytu

Vo väčšine stredísk, kde naša CK zabezpečuje ubytovanie, je česky hovoriaci stály delegát CK. Jeho charakteristickým znakom je každodenná prítomnosť v stredisku s pravidelnými konzultačnými hodinami. Je ubytovaný priamo v kempe s klientmi a je pripravený sám alebo v spolupráci s nami a našimi zahraničnými partnermi pomáhať pri riešení vašich prípadných problémov a požiadaviek. Delegát plní súčasne aj funkciu správcu kempu, ktorý okrem delegátskych služieb (ubytovanie klientov, informačné stretnutia, zabezpečovanie fakultatívnych výletov a pod), rieši aj technické problémy s inventárom CK, dohliada na dodržiavanie poriadku kempu a vnútorného poriadku CK Victoria určeného pre pobyt v mobilných domoch, chatkách, karavanoch a zariadených stanoch. Je právoplatným zástupcom CK v mieste pobytu so všetkými právami a povinnosťami voči klientom, ktoré vyplývajú zo Všeobecných zmluvných podmienok CK Victoria.
Naši delegáti vám v mieste pobytu ponúknu možnosť fakultatívnych výletov miestnych organizátorov, ktoré si môžete prostredníctvom nich objednať. CK nezodpovedá za prevedenie a priebeh výletov miestnych organizátorov ani za nerešpektovanie písomných pokynov delegáta uvedených na infotabuli. Dovoľujeme si vás upozorniť, že všetky prípadné chyby na službách poskytovaných CK Victoria, ktoré by mohli byť dôvodom neskoršej reklamácie, je nutné okamžite hlásiť delegátovi, ktorého povinnosťou je chyby odstrániteľné vyriešiť na mieste tak, aby váš pobyt bol sprevádzaný len príjemnými zážitkami. Aby sme predišli niektorým nedorozumeniam, ktoré vznikajú pri reklamácii, zoznámte sa, prosím, dôkladne s článkom IX. Všeobecných zmluvných podmienok.

Zdravotné zabezpečenie

ČDelegáti CK sú nápomocní pri riešení vašich eventuálnych zdravotných problémov, ale nemôžu zastúpiť funkciu lekára, lekárne alebo sanitky. V takýchto prípadoch jednoznačne doporučujeme kontaktovať asistenčnú službu, viazanú na Vami uzavreté poistenie liečebných výloh do zahraničia. Vo všetkých pobytových miestach je v blízkosti kempu zdravotné zariadenie alebo ordinácia s lekárom. Vo vlastnom záujme si každý účastník vozí zo sebou vlastnú lekárničku prvej pomoci, osobné lieky a finančnú rezervu na krytie lekárskych úkonov.

Čo by Vás nemalo prekvapiť

Na zájazdoch do prímorských krajín je potrebné počítať s výskytom lezúceho aj lietajúceho hmyzu. Preto vám odporúčame vyzbrojiť sa prípravkami proti nemu. Nevyhnutné sú tiež opaľovacie krémy s vyšším ochranným faktorom, slnečné okuliare a prípadne i obuv do vody.
Hotovosť a ďalšie cennosti si môžete bezpečne uložiť v trezoroch na recepciách kempov, ak sú k tomu recepcie vybavené.

Domáce zviera do max. 10 kg

V strediskách, kde prevádzkovatelia dovoľujú domáce zviera (pes, mačka) je ich pobyt povolený a spoplatnený (pozri jednotlivé pobytové miesta). Majiteľ zodpovedá za bezproblémové správanie zvieraťa a udržiavanie čistoty. Zviera smie používať len vlastné misky a pelech – užívanie inventára CK je zakázané. Je nutné zviera uviesť v objednávke služieb a poplatok uhradiť v CK. Ich neuvedenie môže byť dôvodom vyhostenia z ubytovania bez náhrady. Ak nie je ich pobyt výslovne povolený, znamená to, že je zakázaný.
Preprava domácich zvierat autobusmi CK s ohľadom na ostatných cestujúcich nie je povolená.

Domácí zvíře do max. 10kg

Ve střediscích, kde CK Victoria připouští domácí zvíře (pes, kočka) je jejich pobyt povolen (viz jednotlivá pobytová místa) a zpoplatněn +200 Kč/noc. V případě pobytu domácího zvířete je účtován zvýšený příplatek za závěrečný úklid +600 Kč/ubytovací jednotka. Resorty mohou vyžadovat vlastní poplatky za pobyt domácího zvířete. Majitel zodpovídá za bezproblémové chování zvířete a udržování čistoty. Zvíře smí užívat jen vlastní misky a pelech – užívání inventáře CK je zakázáno. Zvíře je nutné uvést v objednávce služeb a poplatek uhradit v CK. Jeho neuvedení může být důvodem k vyhoštění z ubytovací jednotky bez náhrady. Není-li pobyt zvířete výslovně povolen, má se za to, že je zakázán. Přeprava domácích zvířat autobusy CK s ohledem na ostatní cestující není povolena.